Upravit stránku
Struska vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí v granulačních kotlích. Následně po spalovacím procesu jemného mletého černého nebo hnědého uhlí se struska odlučuje ve výsypce spalovací komory kotle, kde přímo dopadá do vodní lázně a po následném odvodnění je připravena k expedici odběratelům.

Odkud pochází námi dodávaná certifikovaná struska?

Našimi hlavními dodavateli certifikované strusky jsou Elektrárny Chvaletice a Počerady patřící také do Skupiny Sev.en Česká energie a.s. a dále skupina ČEZ, a.s.

Jaké množství strusky jsme schopni dodávat?

Aktuálně jsme schopni dodávat neomezené množství strusky, která se podle místa produkce může nepatrně lišit v chemickém složení resp. kvalitě, která je ovlivněna i zdrojem použitého paliva - uhlí.

Pro detailní informace, požadované množství a cenu strusky kontaktujte prosím naše pracovníky obchodního oddělení.

Technické specifikace dodávané strusky

Struska vyhovuje požadavkům na výsledky ekotoxikologických testů a limitním koncentracím pro obsahy škodlivin v sušině a stanovené vyhláškou č. 294/2005 Sb., a proto je ji možno považovat za výrobek zdravotně nezávadný ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti stavebních výrobků v platném znění. Strusku je tedy možno využívat pro násypy a zásypy na povrchu terénu bez omezení konkrétní lokalitou, včetně vytváření svrchní vrstvy technické rekultivace.

Jaké je využití strusky?

Struska odpovídá svým složením a zrnitostí pískům, které se využívají převážně při geotechnických činnostech. Její hlavní využití je v oblasti pozemních komunikací pro svoji nízkou objemovou hmotnost a zároveň dobrou hutnitelnost.

Příklady použití strusky

  • Násypy zemních těles pozemních komunikací
  • Zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody)
  • Zásypový materiál při rekultivaci vytěžených prostor po těžbě nerostných surovin (povrchové doly, pískovny, lomy)
  • Terénní úpravy nebo rekultivace antropogenní činností postižených pozemků
  • Zásypy opěrných konstrukcí
  • Ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků
  • Posypový materiál pro zimní údržbu komunikací